Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => องค์กร มุสลิมในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 22, 2010, 02:54:01 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ กันยายน 22, 2010, 02:54:01 pm

   คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   
      จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2                                                                     
            คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
            ราชอาณาจักรไทย
            สกอท..JPG
            สัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย


                                                                                                                                                                                                         
            ศูนย์บัญชาการ
            Flag of ไทย
            ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
            หนองจอก กรุงเทพมหานคร
            ภาพรวมของหน่วยงาน
            เขตอำนาจ            ทั่วราชอาณาจักร
            ผู้บริหาร            อาศิส พิทักษ์คุมพล
            จุฬาราชมนตรี, ประธาน
            พิเชษฐ สถิรชวาล, เลขาธิิการ
            ลูกสังกัด            สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
            เว็บไซต์
            สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   คณะกรรมการกลางกลางอิสลามแห่งประเทศ เป็นคณะผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ซึ่งระบุให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยจุฬาราชมนตรีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรีมีจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี[1]

    

   
   เป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด[แก้]คุณสมบัติของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

     
 •       มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์
 •    
 •       เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี
 •    
 •       เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด
 •    
 •       ป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกศาสนา
 •    
 •       เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 •    
 •       ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 •    
 •       ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 •    
 •       ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวง[2]

    

   [แก้]อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

     
 •       ให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 •    
 •       ให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแก่คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
 •    
 •       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมอบหมาย
 •    
 •       ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและการจัดหาผลประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและมัสยิด
 •    
 •       ออกระเบียบวิธีการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
 •    
 •       ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะมอบหมายให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ใกล้เคียงปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้
 •    
 •       พิจารณาวินิจฉัยคำร้องคัดค้านของกรรมการอิสลามประจำมัสยิดซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่งหรือมีพการกระทำที่ไม่สมควรกับตำแหน่ง
 •    
 •       จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารและบัญชีรายรับรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
 •    
 •       ออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
 •    
 •       ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม
 •    
 •       ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
 •    
 •       ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540[3]

    

   [แก้]การบริหารงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนของสำนักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจมีมติมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนก็ได้ และให้เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการของสำนักงาน[4]

    

   [แก้]รายนามคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี[5]

   รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายอรุณ วันแอเลาะ นายอับดุลรอแม เจ๊ะแซ ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม นายสมาน มาลีพันธ์ นายสมัย เจริญช่าง นายสวาป เผ่าปาทาน นายต้าเหยบ หวังดี นายประสิทธิ์ มะหะหมัด นายเบิ้ม ปาทาน

   เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายพิเชษฐ สถิรชวาล

   รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายดำรงค์ สุมาลยศักดิ์ นายเขตรัตน์ เทพรัตน์ นายสมัคร สำเภารัตน์ นายปรีชา อนุรักษ์

   กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตำแหน่งอื่น คือ นายทินกร มีหิรัญ นายบรรจง โซ๊ะมณี นายประสิทธิ์ มะหะหมัด นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายสมาน มาลีพันธ์ ร้อยตำรวจโทสันทาน สุมาลย์ศักดิ์ นายอับดุลเลาะ แอนดริส รองศาสตราจารย์ ดร.อิสลมาแอ อาลี นายเกชา เปลี่ยนวิถี นายเกรียงศักดิ์ มิตรเจริญ นายไชยา สกุลชาห์ นายดีน ยีสมัน นายทรงศักดิ์ หมานจิตร นายนิแวอาลี หะยีนิเลาะ นายบุญชู กาญจนบูรณ์ นายประดิษฐ์ นิมา นายประสิทธิ์ เพชรทองคำ นายประเสริฐ ดีเจริญ นายปรีชา อนุรักษ์ นายพิชเรข พิริยหะพันธ์ นายไพศาล พรหมยงค์ นายไพศาล อับดุลลอ นายรัศมี ดำชะไว นายวีระ หัดหมัด วิชาญ เรืองจินดา นายแวดือราแม มะมิงจิ นายสนิท รอมาลี นายสมาน อาดัม นายสวาป เผ่าปาทาน นายสุริยา ปันจอร์ นายสุริยา อร่าม นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ นายเสรี ปาทาน นายหมัด ตู้ดำ ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ[6] [7]

   
   สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร

   [แก้]อ้างอิง

     
 1.       ^ พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
 2.    
 3.       ^ พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
 4.    
 5.       ^ พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
 6.    
 7.       ^ พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
 8.    
 9.       ^ แต่งตั้งจุฬาราชมนตรี
 10.    
 11.       ^ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 12.    
 13.       ^ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

   [ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service