Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => มัสยิดในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ พฤษภาคม 18, 2012, 03:38:05 pm


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อหลวงบ้าน ที่ พฤษภาคม 18, 2012, 03:38:05 pm

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและป
ระดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘
   
   ยยย

   เข็มพระปรมาภิไธย  ชั้น ๒
   
   
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย
   พ.ศ. ๒๕๔๘
                          
    

   โดยที่เป็นการสมควรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ของจุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ผู้มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธยจึงสมควรวางระเบียบว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย
    
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
    
   ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘”
    
   ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
    
   ข้อ ๓  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามในระเบียบนี้
    
   ข้อ ๔  ลักษณะเสื้อครุยและเข็มพระปรมาภิไธยตามระเบียบนี้ ให้ใช้เช่นเดียวกับที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๘ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เรื่อง ระเบียบการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ กำหนดไว้ ดังนี้
   
   (๑)  ครุย มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมเปิดอก
   (๒)  เข็มพระปรมาภิไธย มี ๒ ชั้น คือ
   
   
   ชั้นที่ ๑ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ลงยาสีเหลืองเบื้องบนมีพระมหามงกุฎทองลงยาสีเหลืองและเขียว ภายในพระมหามงกุฎเหนืออักษร มีเลข ๙ ลงยาสีขาวประดับบนแพรแถบขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร สีแดงริมเขียวมีริ้วเหลืองริ้วน้ำเงินขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง
   ชั้นที่ ๒ มีลักษณะเช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ แต่ไม่ลงยาและประดับบนแพรแถบขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร สีน้ำเงินริมเขียวมีริ้วเหลืองริ้วแดงขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง
    
   ข้อ ๕  ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำเข็มพระปรมาภิไธยและมอบแก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยให้ผู้มีสิทธิสวมเสื้อครุยจัดหาเสื้อครุยด้วยตนเอง
    
   ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย คือ
   
   (๑)  จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ชั้นที่ ๑
   (๒)  กรรมการอิสลามประจำมัสยิด มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ชั้นที่ ๒
    
   ข้อ ๗  ผู้มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย ในขณะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
   หากผู้มีสิทธิประดับเข็มพระปรมาภิไธยพ้นจากตำแหน่งให้ส่งคืนเข็มพระปรมาภิไธย หรือชดเชยเป็นเงินตามวงเงินที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย
    
   ข้อ ๘  การสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย
   
   (๑)  การสวมเสื้อครุยให้สวมทับเครื่องแต่งกายที่สุภาพ ประดับเข็มพระปรมาภิไธย ณ อกเบื้องซ้ายและจะสวมเสื้อครุยได้ในโอกาสต่อไปนี้
   
   ก.  งานสำคัญทางศาสนาอิสลาม คือ วันเมาลิดินนบีมุฮัมมัด ซ.ล. วันอีดิ้ลฟิฏร์ และวันอีดิ้ลอัฎฮา
   ข.  งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีที่มีหมายกำหนดการ
   ค.  งานที่ทางราชการเชื้อเชิญ โดยกำหนดให้สวมเสื้อครุย
   
   (๒)  การประดับเข็มพระปรมาภิไธยนั้น อาจประดับกับเครื่องแต่งกายที่สุภาพเฉพาะในโอกาสอันเป็นมงคลต่อไปนี้
   
   ก.  วันทำพิธีทางศาสนาอิสลาม คือ วันขึ้นปีใหม่ วันนิสฟูชะอ์บาน และวันเมียะราจ
   ข.  การไปในงานพิธีที่บุคคลจัดให้มีขึ้น
    
   ข้อ ๙  ให้กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
    
    
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
   โภคิน พลกุล
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

    

    

ที่มา http://law.longdo.com/law/88/sub12064
มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต


หัวข้อ: Re: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘
เริ่มหัวข้อโดย: seiha ที่ ธันวาคม 04, 2015, 11:09:38 am
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน

คาสิโนออนไลน์ ในรูปแบบใหม่ล่าสุดจาก ปอยเปต คาสิโน รีสอร์ท ได้ที่นี่ https://www.royal-1688.net
หัวข้อ: Hot sexy porn projects, daily updates
เริ่มหัวข้อโดย: dellauv18 ที่ เมษายน 22, 2021, 05:59:47 pm
Hot teen pics http://miaxxx.com/?piper   vid porn douther sex women who need money dating porn fucked at porn interview asian men women porn full lenght teen porn


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service