Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
พิมพ์หน้านี้ - แนวคิดในการจัดทำทะเบียน สัปปุรุษประจำมัสยิด

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

องค์กร บุคคล มุสลิมเชียงใหม่ => องค์กร มุสลิมในเชียงใหม่และภาคเหนือ => ข้อความที่เริ่มโดย: kunthai ที่ มิถุนายน 13, 2012, 08:19:57 am


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.หัวข้อ: แนวคิดในการจัดทำทะเบียน สัปปุรุษประจำมัสยิด
เริ่มหัวข้อโดย: kunthai ที่ มิถุนายน 13, 2012, 08:19:57 am

   แนวคิดในการจัดทำทะเบียน สัปปุรุษประจำมัสยิด

   บทนำ

                   การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ ถือเป็นภารกิจสำคัญของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ เพราะทะเบียนสัปปุรุษ เป็นเอกสารข้อมูลในการบริหารมัสยิด เพื่อการพัฒนา การแก้ปัญหาและการประสานงาน ไปสู่เป้าหมายสูงสุด หากมัสยิดมิให้ความสำคัญต่อการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ หรือทะเบียนสัปปุรุษไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง ระดับปัญหาการบริหารมัสยิด ก็อาจเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งของสาเหตุดังกล่าวคือ การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิดไม่เรียบร้อย นั่นเอง

   มัสยิดกับทะเบียนสัปปุรุษ

                  มัสยิดจำเป็นต้องมีทะเบียนสัปปุรุษเฉกเช่นเดียวกับ บ้านต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้กำหนดภารกิจของมัสยิดเกี่ยวกับทะเบียนสัปปุรุษ ตามมาตรา 25 ดังนี้

                  (8)  จัดให้มีและรักษาสมุดทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิด และตรวจตราแก้ไขเพิ่มเติมสมุดทะเบียนดังกล่าว ให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

                  (9)  จำหน่ายชื่อสัปปุรุษประจำมัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อได้สอบสวนแล้ว ปรากฎว่าผู้นั้นกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

                  จากนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จะต้องจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก และระดมสรรพความคิดและสรรพกำลัง เพื่อการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษอย่างจริงจัง

   ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ

                  การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ กรณีที่มัสยิดเริ่มจัดทำทะเบียนสัปปุรุษอาจเริ่มดำเนินการ ดังนี้

                  1.  สำรวจสำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ภายในเขตมัสยิด ทั้งนี้ อาจให้ ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย จะดีมาก และคัดลอกลงในสมุดทะเบียนสัปปุรุษ หรือบันทึกแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดในคอมพิวเตอร์ก็ได้

    

                  2.  สำหรับบุคคลที่อยู่นอกเขตมัสยิด และประสงค์จะเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด ให้คัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านเฉพาะราย และให้ยืนยันการเป็นสัปปุรุษเป็นลายลักษณ์อักษร ลงในสมุดทะเบียนสัปปุรุษ หรือบันทึกแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดในคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกัน

                  3.  ให้ปรับปรุงทะเบียนสัปปุรุษที่มีอยู่ก่อน ภายในเดือนมกราคมของทุกปี เช่น รายชื่อสัปปุรุษเข้า-ออก ตาย ฯลฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันเสมอ

                  4.  ให้ปิดประกาศทะเบียนสัปปุรุษ หลังจากได้ดำเนินการ ตามข้อ 1-3 แล้ว เพื่อการเพิ่ม-คัดออกรายชื่อสัปปุรุษ ตามที่มีผู้ร้องขอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เป็นสำคัญ

                  5.  กรณีมีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ให้คัดลอกเฉพาะสัปปุรุษที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เป็นบัญชีผู้มีสิทธิคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโดยเฉพาะ หรืออาจบันทึกแฟ้มข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ก็จะดีมาก

                  6.  การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิด ควรมีสำเนาอย่างน้อย 2 ชุด โดยแยกเป็นจังหวัด/เขต(อำเภอ)แขวง(ตำบล)หมู่/ตรอก-ซอย/ถนน หรือหมู่บ้าน ตามลำดับ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

   บทสรุป

                  การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ มิใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริหารมัสยิด และมิใช่เป็นเรื่องยากในการดำเนินการ แต่อยู่ที่การจัดการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และผู้รับผิดชอบ นั่นคือ นายทะเบียน ว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือไม่ประการใด และมีการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ ขณะนี้ สังคมไทย อยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร หากแต่ละมัสยิดสามารถจัดทำแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดด้วยคอมพิวเตอร์ได้ โดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้-รายจ่าย สถานภาพการสมรส หย่าร้าง ฯลฯ และมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อาจถือได้ว่า ปัจจัยดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการพัฒนามัสยิดอย่างมีคุณค่าและมีความหมายยิ่ง 

    

   ร่างระเบียบว่าด้วยการรับมุสลิมเข้าเป็นสัปปุรุษประจำ มัสยิด 

   ตัวอย่างบันทึกสอบสวน 

   ทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิด 

   คำสั่งตั้งผู้จัดการศพ 

   รายการการประชุม 

   หนังสือยินยอมของคู่สมรส 

    

    

   ที่มา

http://www.cicot.or.th/2011/main/content.php?page=news&category=11&id=1052


ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service