Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/virtual/muslimchiangmai.net/htdocs/Sources/Load.php(251) : runtime-created function on line 3
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการโครงการลานบุญลานปัญญา กรมศาสนา มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่
ข่าว: นี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน


มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

     กระดานเสวนาเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ใช้เพื่อสำหรับการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามวิถีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาและคนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในถิ่นล้านนาที่น่าสนในจากเว็บอื่นๆหรือจากสมาชิกที่เขียนขึ้นหรือแสดงความคิดเห็นจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขี้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาและเรียนรู้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมในการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อ่านกระทู้ด้านศาสนาหรือกระทู้ใด ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือสอบถามผู้รู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปปฎิบัติหรืออ้างอิงใดๆ  

สนับสนุน เพื่อไม่่ให้ เว็บมุสลิมเชียงใหม่ หายไปจากระบบ 

โดยบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บ
ชื่อบัญชี  นายชุมพล  ศรีสมบัติ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาสันป่าข่อย เชียงใหม่  เลขที่บัญชี 502-0-13164-4

 


เริ่มนับ 23 July 2011 08.30 น.

หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอย่างแผนปฏิบัติการโครงการลานบุญลานปัญญา กรมศาสนา มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่  (อ่าน 5896 ครั้ง)

ป้อหลวงบ้าน
Administrator
Hero Member
*****

Karma: +0/-0
กระทู้: 8569 Level 75 : Exp 42%
HP: 61.9%

มุสลิมเชียงใหม่


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 05:54:45 pm »
แบ่งปัน

แผนปฏิบัติการของศาสนสถาน มัสยิดอัลตักวา สันป่าข่อย
โครงการลานบุญ ลานปัญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๑. ชื่อผู้นำศาสนสถาน  นายศุภมิตร  ฟูอนันต์               โทร.  ๐ ๕๓๒๔ ๗๖๖๗, ๐๘๑ ๕๙๔ ๒๗๔๓               โทรสาร     ๐ ๕๓๒๔ ๗๖๖๗  
๒. สถานที่ตั้งของศาสนสถาน เลขที่  ๓๑/๑  ซอย ๑  ถนนหน้าวัดเกต  ตำบลวัดเกต   อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๐๐๐
๓. หลักการและเหตุผล
โครงการลานบุญลานปัญญา  เป็นโครงการที่เน้นเปิดพื้นที่ของศาสนสถาน ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นศูนย์กลางของชุมชน ให้คนในชุมชนร่วมกันจัดทำกิจกรรมโดยใช้พื้นที่ของศาสนสถานเป็นฐานปฏิบัติการ  เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างปัญญาให้กับคนในชุมชน (ลานปัญญา) และร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา สร้างความดี (ลานบุญ) เป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกิจกรรมเพื่อชุมชนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาและความดี กับทั้งดำรงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของประชาชนและศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย เกิดการปรับความรู้สึกและพฤติกรรม เปลี่ยนค่านิยมจากทุนนิยมมาเป็นจิตนิยม เกิดจิตอาสา ดำรงชีวิตภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ประชาชนในชุมชนเกิดความผูกพันทางด้านจิตใจ อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น มีความสามัคคี  และสามารถนำทุนทางสังคม อาทิ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน  ทรัพยากรบุคลที่มีศักยภาพในชุมชน ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นพลังในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
๔. ความมุ่งหมายของศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา
    ๔.๑ เพื่อเปิดพื้นที่ศาสนสถานจัดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้เสริมสร้างความรอบรู้(ปัญญา) ให้แก่คนในสังคมและชุมชนได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมพัฒนา
            ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
   ๔.๒ เพื่อจัดพื้นที่ศาสนสถานให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ กิจกรรมสร้างสรรค์สนับสนุนและส่งเสริมการทำความดี(บุญ) สร้างทรัพยากร
         บุคคลในชุมชนให้มีคุณธรรม
   ๔.๓ เพื่อใช้พื้นที่ศาสนสถานส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจากองค์ความรู้ เป็นผลิตผลสำหรับใช้และจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน
          ด้านเศรษฐกิจสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-๒-

   ๔.๔ เพื่อให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีลานบุญลานปัญญาของศาสนสถาน ของศาสนาที่ตนนับถือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
         คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
๕. จำนวนโครงการที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๔ จำนวน   4 โครงการ มีผู้รับผิดชอบโครงการ รวม.....................คน
๖. จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปี ๒๕๕๔ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐ บาท      ขอรับการสนับสนุน จำนวน..........4โครงการ
    เป็นเงินจำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท
๗. เป้าหมาย มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทุกโครงการ กำหนดไว้เดือนละ..............คน ตลอด ๗ เดือน(มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๔)จำนวน............คน
๘. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม -กันยายน ๒๕๕๔        รวม ๗ เดือน
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน
   ๙.๑ ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ศาสนสถานเป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ปัญญาให้รู้เท่าทันในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ถาโถมเข้าสู่ประเทศไทย
   ๙.๒ ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการระดมคนในชุมชนมาร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์จากการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
         เพื่อสร้างปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
   ๙.๓ ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพทางปัญญาเพิ่มขึ้น พร้อมไปกับการพัฒนาด้านจิตใจให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
   ๙.๔ ประชาชนในชุมชนผนึกกำลังร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและแบ่งปัน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
         ภายใต้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ดีงามของไทย
   ๙.๕ ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นหามรดกภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิม เป็นองค์ความรู้ที่มี
         คุณค่าซึ่งอยู่ในตัวของผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีการถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยและต่อยอดให้เกิด
         มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
   ๙.๖ ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ศาสนสถาน เป็นสภาลานบุญลานปัญญา เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ ไขปัญหาทุนนิยมและบริโภค
         นิยมที่เกินพอดี
  ๙.๗ ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ศาสนสถาน เป็นสภาลานบุญลานปัญญา ร่วมกันระดมสมองเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งเป็นวิถีไทยในท้องถิ่นให้คืนกลับสู่
         ชุมชนของตน
  ๙.๘ โครงการลานบุญลานปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นฐานรากที่เข้มแข็งของไทย
-๓-
๑๐. รายละเอียดของแผนงานและโครงการที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๔ มีตัวอย่างแผนและโครงการ ดังนี้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            โครงการที่ดำเนินการ            วัตถุประสงค์ของโครงการ            ผู้รับผิดชอบโครงการ            ระยะเวลาดำเนินการ            เป้าหมาย            งบประมาณ
            ที่ใช้
            ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๔
            ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ            มี.ค.            เม.ย.            พ.ค.            มิ.ย.            ก.ค.            ส.ค.            ก.ย.
            ๑. โครงการที่
            โครงการจัดอบรมศาสนาประจำวันศุกร์
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            1.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูสอนศาสนา คณะกรรมการมัสยิดเพื่อแลกเปลี่ยน หรือรับทราบข้อมูล ของสัปปุรุษในพื้นที่ โดยใช้หลักการศาสนาเป็นบรรทัดฐานในการจัดการบริหารชุมชน            อ.ชาญชัย ศรีสมบัติ  วิทยากรศาสนาอิสลามประจำมัสยิดอัต-ตักว            เวลา 20.30-21.30 น.โดยประมาณจัดทุกค่ำวันศุกร์ ระหว่างเดือน เม.ย.-กันยายน 54            ประชาชนในพื้นที่ ศุกรละ ประมาณ 50 คน
            
            ผลลัพธ์
            ประชาชนในพื้นที่เกิดการร่วมมือร่วมใจในการจัดการบริหารชุมชนอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
            5,000                         -----            -----            ----            ----            ----            ----

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            โครงการที่ดำเนินการ            วัตถุประสงค์ของโครงการ            ผู้รับผิดชอบโครงการ            ระยะเวลาดำเนินการ            เป้าหมาย            งบประมาณ
            ที่ใช้
            ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๔
            ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ            มี.ค.            เม.ย.            พ.ค.            มิ.ย.            ก.ค.            ส.ค.            ก.ย.
            ๒. โครงการที่ ๒
            โครงการประกอบพิธีละหมาดทุกวันศุกร์
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            1.คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน
            2.คนในชุมชนร่วมรับฟังบรรยายศาสนาธรรม
            3.คนในชุมชนเกิดสำนึกประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา
            นายนัฐพล มาตระกูล
            คอเต็บมัสยิดอัต-ตักวา
            ทุกวันศุกร์ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2554            วันศุกรละ ประมาณ 200-300คน
            
            ประชาชนในพื้นที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติ และมีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
            5,000
            สำหรับค่าอาหารว่าง
                         -----            -----            ----            ----            ----            ----


-๕-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            โครงการที่ดำเนินการ            วัตถุประสงค์ของโครงการ            ผู้รับผิดชอบโครงการ            ระยะเวลาดำเนินการ            เป้าหมาย            งบประมาณ
            ที่ใช้
            ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๔
            ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ            มี.ค.            เม.ย.            พ.ค.            มิ.ย.            ก.ค.            ส.ค.            ก.ย.
            ๓. โครงการที่ ๓
            โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            1.เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในมัสยิด 4 มัสยิดในเขตเทศบาล
            2.เพื่อสร้างกิจกรรมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมให้เยวชนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
            3เยาวชน ห่างไกล สุรา ยาเสพติด เนื่องจากเป็นช่วงสงกรานต์
            คณะกรรมการมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่            10-16 เม.ย 2554            เยาวชนจำนวน 250 คน
            
            ผลลัพท์
            เยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและศาสนาประพฤติปฏิบัตตนอยู่ในแนวทางที่มีคุณธรรมจริยธรรม
            10,000                         -----                                                                 

-๖-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            โครงการที่ดำเนินการ            วัตถุประสงค์ของโครงการ            ผู้รับผิดชอบโครงการ            ระยะเวลาดำเนินการ            เป้าหมาย            งบประมาณ
            ที่ใช้
            ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๔
            ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ            มี.ค.            เม.ย.            พ.ค.            มิ.ย.            ก.ค.            ส.ค.            ก.ย.
            ๔. โครงการที่ ๔
            โครงการวัดตรุษอีดิลฟิตริ
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            1.ประชาชนในพืนที่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันและเฉลิมฉลอง ในวันอีดิลฟิตริ หลังจากผ่านการถือศิลอดมาเป็นเวลา 1เดือน
            2.ประชาชนได้เยี่ยมเยือนกันระหว่างบ้านถึงบ้าน เกิดความรัก ความสามัคคีแน่นแฝ้นในชุมชน
            นายศุภมิตร ฟูอนันต์ อีหม่ามมัสยิดอัต-ตักวา            1 กันยายน 2554            เป้าหมายจำนวน 500 คน
            ผลลัพท์
            ประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที ได้พบปะเยี่ยมเยือนกัน เกิ ดความรักความสมานฉันท์ในชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กและเยวชน
            5,000                                                                             ----             

-๗-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            โครงการที่ดำเนินการ            วัตถุประสงค์ของโครงการ            ผู้รับผิดชอบโครงการ            ระยะเวลาดำเนินการ            เป้าหมาย            งบประมาณ
            ที่ใช้
            ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๔
            ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ            มี.ค.            เม.ย.            พ.ค.            มิ.ย.            ก.ค.            ส.ค.            ก.ย.
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
                                                                                                                                                            

-๘-


                                                                                ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดทำแผนฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
                                                                            (นายศุภมิตร   ฟูอนันต์))
                                                               ตำแหน่ง ผู้นำศาสนสถานมัสยิดอัลตักวา สันป่าข่อย
                                       ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการลานบุญ ลานปัญญา ประจำศาสนสถานมัสยิดอัลตักวา สันป่าข่อย
                                                               วันที่ ๓๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
                                                               ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนฯ
                                                                     (...................................................)
                                                               ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
                                             ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการลานบุญ ลานปัญญา จังหวัดเชียงใหม่
                                                               วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ๒๕๕๔หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายแผนปฏิบัติการของศาสนสถานมัสยิดอัลตักวา สันป่าข่อย  (ลานบุญฯ ๔) โครงการลานบุญลานปัญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2011, 07:29:25 pm โดย ป้อหลวงบ้าน » บันทึกการเข้า

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร   จอมยุทธ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป:  ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และมุสลิมเชียงใหม่มิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชม

    และนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ 
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกั(ด้วยแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคัดลอกคำคมจากบ้านจอมยุทธ์ขอบคุณครับ)
เพื่อความยั่งยืนของ มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service* ร้านอาหาร ห้องพัก ธุระกิจ มุสลิมในภาคเหนือ
ไม่พบโพส

Black Styler by MadBlazer